1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare constantă pentru LEXTOR SRL.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.lextor.ro („Site-ul”).

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți client al Site-ului, LEXTOR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră în cadrul LEXTOR SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completării formularului de contact sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

2.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, LEXTOR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

3.1. Dacă sunteți client al Site-ului, LEXTOR SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

a) în scopul desfășurării relației contractuale dintre dumneavoastră şi LEXTOR SRL, respectiv să fiți contactat de un reprezentant al nostru, în urma trimiterii solicitării prin intermediul Site-ului și pentru redactarea documentelor necesare la dosarul ce urmează a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului competent.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat cu LEXTOR SRL. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și LEXTOR SRL.

b) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă LEXTOR SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea LEXTOR SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a vă presta serviciile.

c) în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al LEXTOR SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, LEXTOR SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

a) pentru transmiterea ofertei comerciale, ca urmare a solicitării acesteia prin intermediul formularului de contact.

b) pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al LEXTOR SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

4.1. LEXTOR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

4.2. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina LEXTOR SRL (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

5.1. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, LEXTOR SRL poate dezvălui datele dumneavoastră Oficiilor Registrului Comerțului, în scopul prestării serviciilor, cât și partenerilor care sprijină LEXTOR SRL în desfășurarea activității (de exemplu firme de curierat și furnizori de servicii IT) în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

a) pentru administrarea Site-ului;

b) în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării la diverse campanii promoționale organizate de către LEXTOR SRL prin intermediul Site-ului;

b) pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia;

c) pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;

c) atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către LEXTOR SRL nu vor fi transferate în afara României.

7. Drepturile de care beneficiați

7.1. În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

a) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către LEXTOR SRL, conform celor descrise în prezentul document;

b) dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea LEXTOR SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

c) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, de către LEXTOR SRL, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

d) dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

e) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

f) dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

g) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către LEXTOR SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

h) dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al LEXTOR SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care LEXTOR SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

i) dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de mail: contact@lextor.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: click aici.